Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti

Ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni, te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

 Označavanje ugostiteljskog objekta

 • Na ulazu u ugostiteljski objekt mora biti vidno istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, nazivom pod kojim posluje ugostiteljski objekt i firmom ugostitelja, prema rješenju nad­ležnog organa uprave.
  (2) Iznimno, na ugostiteljske objekte iz skupine »Objekti jed­nostavnih usluga« na odgovarajući se način primjenjuje odredba stava 1. ovoga člana.

 Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

Uređaji i oprema moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

 Zaštita od buke

U ugostiteljskom objektu moraju biti provedene mjere za zaštitu od buke u skladu sa  posebnim propisima.

 Snabdijevanje vodom i zbrinjavanje otpadnih tvari

 • Ugostiteljski objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključ­kom objekta na javni vodovodni sistem, a gdje te mogućnosti nema na drugi način u skladu sa posebnim propisima.
 • Odvodnja otpadnih voda iz objekta mora se osigurati priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema na drugi način u skladu sa posebnim propisima.
 • Komunalni otpad mora se redovito odlagati u odgovarajuće zatvorene posude za otpatke, te se u skladu sa posebnim propisima redovno odstranjivati iz ugostiteljskog objekta.
 • Iznimno od stava 1. ovoga člana ugostiteljski objekt na plovnom ili plutajućem objektu, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom, priključnom vozilu, pod šatorom, na klupi, na kolicima i sličnim napravama mora imati spremnik za vodu s dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće.

 Snabdijevanje  električnom energijom

 • Ugostiteljski objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti snabdjeven  električnom energijom.
 • Električno osvjetljenje mora biti obezbjeđeno  u svim prostorijama ugostiteljskog objekta.
 • U ugostiteljskom objektu noću moraju biti osvijetljene, pot­puno ili orijentacijskim svjetlom, sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.

 Telefonski priključak

 • Ugostiteljski objekt smješten u zgradi mora imati osiguranu telefonsku vezu.
 • Ugostiteljski objekt vrste restoran mora imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat (fiksni ili mobilni) za potrebe gostiju.

 Grijanje prostorija

 • U svim zajedničkim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,50 C, uz mogućnost prozračivanja.
 • Ugostiteljski objekt koji posluje samo ljeti ne mora imati osigurano grijanje prostorija.

 Unutrašnje  visine prostorija

 • U ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (dalje u tekstu: unutrašnja visina) u prostorijama za boravak, restoranu, prostorijama za usluživanje gostiju, mora iznositi najmanje 2,80m.
 • Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana, unutrašnja visina u prostorijama za boravak, restoran i usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar i disco klub može iznositi najmanje 2,60 m, a u ostalim vrstama ugostiteljskih objekata najmanje 2,50 m, ako je u ugostiteljskom objektu ili tim prostorijama objekta ugrađen klima-uređaj koji omogućuje izmjenu zraka.
 • U prostorijama ugostiteljskog objekta s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, prosječna unutarnja visina mora biti u skladu sa  odredbama stava 1. ovoga člana.

 Zaštita od prašine

Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine.